Цел: Подпомагане на развитието и материалното осигуряване на ОДЗ „Пчелица”; подпомагане дейността на педагогическия екип; приобщаване на родителите и обществеността към дейността на детското заведение.

Предмет на дейност:

Настоятелството има за предмет на дейност да насочва и обединява усилията на родителската общественост, ръководството, учителите, държавни, общински и обществени организации за подпомагане развитието и пълноценната реализация на възпитателно-образователната дейност, подпомага усъвършенстването на педагогическия състав и родителите на детското заведение с информация, обучение, участие във форуми, организира и провежда семинари, срещи, форуми и др. прояви, свързани с основната цел и задачите на настоятелството. Съдейства за организиране на изложби, конкурси и други изяви на децата, благотворителни търгове и разпродажби на изделия, изработени от децата в детското заведение, концерти, благотворителни събития и празнични мероприятия; да партнира с общински и държавни институции; да участва в разработването и реализирането на проекти по национални и международни програми.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, а именно в полза на ОДЗ "Пчелица", като обединява усилията на всички родители, чиито деца посещават детското заведение, както и на съмишленици и заинтересовани физически и юридически лица за постигане целите на настоятелството.

Создано с помощью Webnode
Создайте свой сайт бесплатно! Этот сайт сделан с помощью «Webnode». Создайте свой собственный сайт бесплатно уже сегодня! Начать